ALGEMENE VERKOOP EN LEVERING VOORWAARDEN

1       ALGEMEEN

1.1    Op al de aanbiedingen van IDA b.v., waar De Opluchting een onderdeel van is, en door IDA b.v. geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van de wederpartij binden ons niet. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd.

1.2    In het hierna volgende wordt verstaan onder:

         1. IDA b.v. : ingeschreven bij de KvK 34194556

         2. Opdrachten: de prestaties waartoe IDA b.v. zich verbonden heeft, zoals diensten en/of adviezen aan de wederpartij waarmee de overeenkomst is gesloten.

         3. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door IDA b.v. aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.

1.3    Een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien opdrachtgever al dan niet op grond van een aanbieding als een offerte of projectvoorstel, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan ons verstrekt, welke opdracht wij schriftelijk of mondeling accepteren.

2       AANBIEDINGEN

2.1   Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij geven in onze aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden. Onze aanbiedingen zijn twee maanden geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behouden wij ons het recht voor onze capaciteit elders in te zetten.

2.2   Ingeval van open trainingen komt de overeenkomst tot stand door een e-mail of schriftelijke bevestiging door IDA b.v. van een aanmelding voor een training via een daartoe bestemd inschrijvingsformulier. Het door haar sluiten van overeenkomsten inzake open trainingen geschiedt op volgorde van aanmelding.

2.3   Ten aanzien van een aantal overeenkomsten geldt dat het sluiten van de overeenkomst met Cliënte afhankelijk is van de resultaten van een selectieprocedure, welke Cliënt dient te ondergaan.

2.4   IDA b.v. heeft het recht in geval van onvoldoende aanmelding voor een training of maatwerkprogramma tot annulering van de desbetreffende training of het desbetreffende maatwerkprogramma over te gaan, waarbij IDA b.v. tot niet meer dan tot restitutie van door Cliënt eventueel al betaalde bedragen (voor desbetreffende training of maatwerkprogramma) gehouden is.

2.5   De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden zit alleen op het honorarium voor de werkzaamheden. De kosten, die IDA b.v. daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.

3       PROJECTUITVOERING EN -DUUR

3.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij verantwoordelijk voor de opgedragen werkzaamheden. Ter uitvoering van de opdracht schakelen wij door ons te kiezen competente professionals in.

3.2    De afgesproken datum voor wat betreft de afronding van een maatwerkprogramma geldt bij benadering en is niet bindend. Voor overschrijding van de programmatermijn zijn wij niet aansprakelijk. In geval van overschrijding van de geplande tijd die met de opdracht gemoeid is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling door ons in kennis worden gesteld.

4       HONORERING

4.1    Uitsluitend indien uitdrukkelijk en schriftelijk als honorarium een vaste prijs is overeengekomen, zal, afhankelijk van de hoogte van het overeengekomen bedrag en de looptijd van de opdracht, vooraf een afgesproken deel worden gefactureerd.

4.2    Indien als honorarium geen vaste prijs is overeengekomen, wordt ons honorarium berekend op basis van standaardtarief, bestede tijdseenheden en het aantal ingezette professionals. De aan ons verschuldigde bedragen zullen direct na uitvoering van de opdracht achteraf worden gefactureerd. Tariefaanpassingen zijn per 1 januari van een jaar mogelijk.

4.3    Wijziging van de vraagstelling door de opdrachtgever kan tot wijziging van de in de aanbieding genoemde tijdsduur dan wel het totaal overeengekomen kosten van de opdracht aanleiding geven.

5       BETALING

5.1    Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen, dient betaling van zowel honoraria als gedeclareerde kosten plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. De factuur dient uiterlijk voor aanvang van de 1e training voor 2/3 te zijn betaald. Het resterende deel van 1/3 van de factuur wordt na levering diensten worden gefactureerd. Bij overschrijding van deze termijn is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, aan ons een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

5.2    Daarnaast zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,00.

5.3    Garantieregeling is alleen van toepassing op de particuliere markt. Maximale teruggavenregeling is 125 euro per deelnemer.

6       WIJZIGING TRAINER/TEAM

6.1    Wij behouden ons het recht voor om de samenstelling van het trainer/team te wijzigen, met handhaving van de continuïteit van de werkzaamheden en de vereiste deskundigheid van het team.

7       VOORTIJDIGE BEËINDIGING

7.1    De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van een opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van twee weken zal worden aangehouden. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door ons verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

7.2    In afwijking van het hiervoor in artikel 7.1 bepaalde, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien er sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat gevreesd kan worden dat de opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Indien wij op deze grond de overeenkomst beëindigen, zullen wij niet wegens deze beëindiging tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

8       VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

8.1    De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en ons al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht, evenals ons van alle informatie te voorzien, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd is.

8.2    Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de opdrachtgever, indien wij verlangen dat de opdracht aan de derde rechtstreeks door de opdrachtgever wordt uitbesteed, gehouden in alle redelijkheid mede te werken aan totstandkoming van de overeenkomst met derde.

9       VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

9.1    Wij zullen naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis de opgedragen werkzaamheden uitvoeren, waarbij wij ons zullen inspannen het in de aanbieding omschreven eindresultaat te bereiken.

10     AANSPRAKELIJKHEID

10.1  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen.

10.2  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens vertraging of iedere andere niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt door overmacht, bedrijfsgeschillen of andere redenen of omstandigheden welke redelijkerwijze buiten onze invloedssfeer vallen.

10.3  In geval van onrechtmatige daad van ons of door ons ingezette professionals waarvoor wij rechtens aansprakelijk gehouden kunnen worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

10.4  Indien van de met IDA b.v. gesloten overeenkomst deelname aan sport-of andere outdoor activiteiten deel uitmaakt, neemt Cliënt daaraan deel voor eigen risico, waarbij Cliënte tevoren zelf dient te beoordelen of deelname gezien fysieke en conditionele risico’s verantwoord is.

11     OVERMACHT

11.1  Indien wij door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard worden verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten.

11.2  Ingeval de opschorting zes maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.

11.3  Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijze niet (meer) van ons kan worden verlangd dat wij onze verplichting (verder) nakomen, ook als was die omstandigheid ten tijde van het aanvaarden van de opdracht voorzienbaar.

11.4  De opdrachtgever is in alle gevallen gehouden de kosten van de al verrichte werkzaamheden aan ons te voldoen.

12     ANNULERING DOOR CLIENT

12.1  Onder annulering wordt voor het oogmerk van deze bepaling verstaan de mogelijkheid voor Cliënt om zonder dat sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van IDA b.v. zich toch van de overeenkomst te bevrijden.

12.2 Annuleringsregeling trainingen;

1.     Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de training is de Cliënt verplicht 50% van de kosten van de training te vergoeden.

2.     Bij annulering minder dan acht dagen voor aanvang van de training zijn de totale kosten van de training verschuldigd.

12.3 .Annulering van maatwerkprogramma’s;

1.     Bij annulering meer dan 2 weken voorafgaand aan de aanvang van het maatwerkprogramma is de Cliënt verplicht de gemaakte voorbereidingskosten te vergoeden.

       2. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de aanvang van het maatwerkprogramma is de Cliënt verplicht 50% van het overeengekomen bedrag en de tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden.

3.     Bij annulering binnen 8 dagen is de Cliënt verplicht het volledige overeengekomen bedrag te vergoeden.

12.4 Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien niet zoals
bovenomschreven geannuleerd is, wordt geen restitutie verleend, ook niet indien de Cliënt van de diensten geen gebruik maakt.

13     GEHEIMHOUDING

13.1 Alle informatie en bedrijfs- of beroepsgeheimen welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn medegedeeld en zullen niet dan na overleg met Cliënt en/of opdrachtgever aan derden worden doorgegeven of gebruikt op een andere wijze dan in verband met de gesloten overeenkomst.

13.2 Registratie: Cliënt verleent IDA b.v. door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk is vereist, toestemming voor automatische bewerking van door Cliënt opgegeven persoonsgegevens. IDA b.v. treft alsdan de nodige maatregelen opdat deze persoongegevens- gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt- juist en nauwkeurig zijn en waarborgt Cliënt een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. De persoonsgegevens zal IDA b.v. uitsluitend verwerken voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden.

14     EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN

14.1  De uit onze werkzaamheden voortvloeiende auteursrechten blijven ons eigendom. Wij blijven rechthebbende van alle rechten terzake van informatie, methodes, middelen, technieken, processen en maatwerkprogramma’s welke door of voor ons zijn ontwikkeld en welke worden verschaft of medegedeeld aan de opdrachtgever.

15     TOEPASSELIJK RECHT

15.1  Op al onze aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

15.2  Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Opluchting, onderdeel van IDA b.v.

Postadres:

Trompenburg 1

2135 BJ Hoofddorp

U mag de video niet downloaden