U bevindt zich hier:

Een aantal verkiezingsprogramma’s gaan in op (stoppen met) roken. Hier een door ons, onder voorbehoud, opgesteld alfabetisch overzicht van een aantal partijen.  Voor de volledige teksten verwijzen wij naar de sites van de partijen.

CDA

Het CDA vindt dat overmatig gebruik van alcohol, tabak en het gebruik van drugs zoveel schade veroorzaakt dat een steviger aanpak noodzakelijk is.

  • De leeftijdsgrens voor aankoop en bezit van alcohol en tabak zal worden verhoogd naar 18 jaar
  • Om af te komen van het beeld dat alcohol, tabak en drugs niet gevaarlijk zijn moet de voorlichting tegen drugs, tabak en alcohol indringender

Personeel in de horeca heeft net zoveel recht op een rookvrije werkplek als werknemers in andere sectoren.  Daarom is het CDA van mening dat het rookverbod in de horeca strikt moet worden gehandhaafd.

 

ChristenUnie

Preventie geeft gezondheidswinst en kostenbesparingen
Een gezonde levensstijl is een belangrijke basisvoorwaarde voor een goede gezondheid en zorgt voor lagere zorguitgaven later.  De ChristenUnie kiest er daarom voor om de versoepeling van het rookverbod terug te draaien en krachtig in te zetten op maatregelen die overgewicht, diabetes en andere leefstijl gerelateerde aandoeningen voorkomen. Onderzoek wijst uit dat hierdoor het gezondheidsverlies dat gepaard gaat met veroudering met een derde kan afnemen.

 

D66

D66 is voorstander van een tabaksontmoedigingsbeleid. Het rookverbod moet streng worden gehandhaafd. De ingevoerde uitzondering voor kleine cafés is een verkeerd signaal dat D66 wil terug draaien. Bij onvoldoende daling van het roken onder jongeren zijn afschrikwekkende foto's op verpakkingen en het beperken van het aantal verkooppunten mogelijke vervolgstappen voor D66. In het Begrotingsakkoord is al een verhoging van de accijns opgenomen.
D66 steunt financiële beloningen van gezond gedrag in de zorgverzekeringswet. D66 wil dat de eerder uit het basispakket geschrapte dieetadvisering en 'stoppen-met-roken-programma's' er weer in worden opgenomen.

 

GroenLinks

GroenLinks wil met wet- en regelgeving en prijsmaatregelen de gezondheidsschade door roken en overmatig alcoholgebruik zoveel mogelijk voorkomen.

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren  wil dat de vergoeding voor hulp bij stoppen met roken in het basispakket blijft. In het verkiezingsprogramma staat verder niets over roken, rookoverlast of rookvrije horeca.

 

PvdA

Een effectief tabaksontmoedigingsbeleid is een goede manier om ons land gezonder te maken en de ziektelast te beperken en hoort volgens de PvdA in het basispakket.

Roken is een individuele keuze en mag uiteraard, zolang je iemand anders zijn gezondheid maar niet bewust schaadt. De PvdA wil daarom een rookverbod in openbare gelegenheden, zoals de horeca. De gezondheid van werknemer en bezoeker is het uitgangspunt bij de keuze voor rookvrije horeca.
De PvdA wil een geheel rookvrije horeca, met een goede handhaving.

De PvdA is tegen de versoepeling  van het rookverbod in de kleine horeca , omdat het onduidelijkheid geeft en leidt tot het idee dat het rookverbod niet gehandhaafd hoeft te worden.

 

SGP

De SGP benadrukt  vooral het ongezonde van roken.  Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik vormen bedreigingen voor de gezondheid De SGP vindt een gezonde leefstijl in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen.

Preventie draagt bij aan de verbetering van de volksgezondheid en het maatschappelijk welbevinden. Er komt daarom een gezamenlijk door gemeenten en verzekeraars beheerd preventiefonds.

Het rookverbod in de horeca blijft gelden.

Elke ouder krijgt, wanneer hun kind de leeftijd bereikt van 12 jaar, een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidsschade door gebruik van alcohol, tabak en drugs.

 

SP

Publieke gezondheidszorg is een overheidstaak. Mensen stimuleren om gezond te leven en is geen betutteling, maar kan ernstige ziektes voor de toekomst voorkomen. Bovendien hebben mensen recht op een gezonde werkplek, waar risico's voor de gezondheid zoveel mogelijk worden verminderd.

De SP vindt dat mensen gestimuleerd moeten worden om te stoppen met roken. Ondersteuning bij het opgeven van deze verslaving moet worden vergoed in het basispakket. Goede voorlichting aan ouders en kinderen is erg belangrijk om te voorkomen dat mensen beginnen met roken. De tabakslobby moet worden ingeperkt en tabak moet minder makkelijk verkrijgbaar zijn.
De SP is een voorstander van rookvrije horeca. Cafés en restaurants mogen wel rookruimtes inrichten, waar niet geserveerd mag worden. Wanneer een café geen personeel in dienst heeft, geldt het rookverbod niet. Die is ingesteld om personeel een rookvrije werkplek te garanderen. Wel moet het café groot aankondigen dat daar gerookt wordt.

 

VVD

Het verkiezingsprogramma van de VVD gaat niet in op  roken, rookoverlast of rookvrije horeca.